Sýnýflarý Boþaltýyoruz! 4. Sýnýf Öðrencileri Artýk Evinde Ýngilizce Öðreniyorsinif
Basit þekilde baþlayan temel eðitim ana dallarý sonrasýnda belli baþlý dallara da ayrýlarak büyük bir yelpaze halinde eðitim çaðýndaki kiþilerin öðrenim özelliklerine katýlýrlar. Ýngilizce, günümüzde önemi açýkça ortada olan bir dildir. Çocukluk yaþlarýnda baþlayan Ýngilizce eðitimi, normal þartlarda süreklilik arz ederek okul çaðý ve sonrasýnda iþ yaþantýsý sürelerince devam eden bir sürecin ilk etabý durumundadýr. Ýngilizce gibi ders türleri ile uzun yýllar karþýlaþýlabilen eðitim süreçlerinin öncesinde ve devamýnda eðitime yardýmcý “dershane”, “özel öðretmen ve özel eðitim” , “internet, multimedya ile eðitimler” ile temel eðitime yardýmcý unsurlara da genellikle önem verilmektedir. Ev içinde Ýngilizce konuþmak, sayýlarý, yes-no gibi basit kelimeleri çocuklarýna öðreten aileler, bilinçli aileler olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte ilköðretim 4. sinif ingilizce testleri ile çalýþma pratiði yapýlan uzaktan eðitim sisteminde, Amerikalý eðitmenler ile her gün canlý konuþarak çocuklarýn konuþma özgüveni pekiþtirilir. 4. sinif eðitimlerinde en önemli avantaj, 4. sinif testleri ile konu tekrarý ve dersin ses kaydý ile eðitimin tekrarýnýn yapýlabilmesidir. Velilerin de çocuklarýnýn geliþimini inceleyebileceði sistem hakkýnda www.4sinifingilizce.com internet sitesi ziyaret edilebilir.
 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola